Vergi hukukunda vergi davası açma süresi konusunda öncelikle İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Vergi Usul kanunu Maddelerine bakmamız gerekiyor, özellikle vergi mahkemeleri için. İYUK’un 7. Maddesinde belirtildiği gibi, özel kanunlarda ayrı süreler belirtilmediği durumlarda vergi mahkemelerinde dava açma süresi 30 gündür. Vergi veya ceza ihbarnamesine karşı veya ihtirazı kayıtla verilen beyannamelerle ilgili davalarda, herhangi bir özel düzenleme olmadığından dava açma süresi yine 30 gündür. Bu 30 günlük süre, vergi veya ceza ihbarnamesinin tebliği tarihinden itibaren başlar. İhtirazı kayıtla verilen beyannamelerle ilgili davalarda ise süre, tahakkuk fişi kesildiği tarihten itibaren başlar.

Ancak, Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun’un (AATUHK) 15., 20., 58. Ve 64. Maddelerinde belirtilen durumlarda, dava açma süresi 15 gündür. Bu maddelerde, vergi itiraz komisyonuna başvuru süresinin 15 gün olduğu belirtilse de, 2576 sayılı kanuna göre “itiraz” kelimesi, vergi mahkemelerinde dava açma anlamına gelir.

Vergi Davası Nasıl Açılır

İdari işlemi tesis eden yerdeki mahkemelerde vergi davası için genel yetki kuralı olarak 2577 sayılı İYUK 32/1 maddesi uyarınca dava konusu olabilirler. Özel yetki kuralları ise 2577 sayılı kanunun 33, 34, 35, 36. Maddelerinde düzenlenir. İdari yargıda yetki, kamu düzenine ilişkin olduğundan davanın her aşamasında değerlendirilebilir ve ileri sürülebilir.

Eğer bulunduğunuz yerde bir idare ve vergi mahkemesi varsa, dava dilekçenizi doğrudan elden teslim edebilirsiniz. Dava açmak için harç ve giderleri ödemelisiniz. Mahkemeye başvurmadan önce dava harç ve giderlerinin ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz.

İdari mahkemeye yürütme durdurma talepli, duruşmalı olarak dava açma ücreti, 2023 yılı için 600 TL’dir.

Ancak bulunduğunuz yerde idare ve vergi mahkemeleri yoksa, dilekçenizi bulunduğunuz yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verebilirsiniz. İdari dava dilekçesi için iki nüsha hazırlamanız gerekiyor. İlk dilekçe idareye tebliğ edilecek, ikinci dilekçe ise mahkeme dosyasına konulacaktır.

Vergi Davası Dilekçesi

İdari yargılama sürecinde, idari hakim talebe bağlı olarak karar verir. Tarafların idari dava dilekçesinde ileri sürdükleri savunmalar ve talepler, idari mahkeme tarafından verilecek olan kararın temel dayanağını oluşturur. Bu nedenle, idari dava dilekçelerinin kanunda belirtilen şekil kurallarına uygun olması ve gerekli tüm bilgileri eksiksiz şekilde içermesi büyük önem taşır. Böyle önem arz eden bir konu için avukat İzmir ve çevresinde arıyorsanız büromuz avukatları ile iletişime geçebilirsiniz.

Vergi davası için verilen dilekçede yer alması gereken hususlardan bazıları:

  • Tarafların ve varsa vekillerinin adları ve soyadları veya unvanları,
  • Güncel adres durumları ve gerçek kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Nosu,
  • Açılan davanın muhtevası ile dayandığı kanıtlar
  • Bahsi geçen dosya muhtevası idari işlemin yazılı bildirim tarihi
  • Davaya ilişkin verginin veya vergi cezasının süresi
  • Tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve mevcutsa mükellef hesap numarası.

Bilindiği üzere vergi davası dilekçesi bilgisayar yahut okunaklı el yazısı ile yazılabilir. Dilekçede belirtilmek istenen durumların anlaşılır bir şekilde belirtilmesi mühim bir durumdur.

İdari dava açmak isteyen kişilerin, öncelikle dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. İdari yargılama genellikle yazılı şekilde yapılır ve inceleme işlemi evrak üzerinde gerçekleştirilir. Dava dilekçesi, İdare ve Vergi Mahkemesi Başkanlıkları veya Danıştay Başkanlığına hitaben yazılmalıdır. Ayrıntılar belirtilmeli ve dilekçede herhangi bir eksik husus bırakılmamalıdır. Bölge idare mahkemeleri, birinci derece mahkemesi olarak hiçbir davayı görmediği için, bölge idare mahkemelerine hitaben yazılan dilekçelerle dava açılamaz. Vergi davalarında, her yıl için ayrı bir dilekçe yazmak gereklidir. Ayrıca, her vergi türü için ayrı bir vergi dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Örneğin, KDV için ayrı bir dilekçe ve Kurumlar Vergisi için ayrı bir dilekçe verilmelidir. Eğer İzmir vergi icra avukatı desteğine ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz.