İŞ HUKUKU

En genel anlamda İş Hukuku davaları işçi ve işveren arasında doğan uyuşmazlıklar ile bu uyuşmazlıklara bağlı alacak talepleridir.

Meriç Hukuk Bürosu olarak işçilerin kıdem, ihbar, fazla mesai, yıllık izin, tazminat, ücret gibi haklarının tahsili ile bu hakların işveren tarafından haklı ya da haksız nedenle iş sözleşmesinin feshinde hem de işçi tarafından istifa edilmesi halinde işçinin hukuki durumu hallerinde hizmet vermekteyiz.

Aynı şekilde işveren tarafı olarak devamlı ve sözleşmeyle işveren vekilliği hizmetini Meriç Hukuk Bürosu olarak vermekteyiz. Bu halde işverenin taraf olduğu uyuşmazlıkların takibi ile özellikle uyuşmazlık öncesi işçi dosyalarının hukuka uygun bir şekilde tutulması ve işçilerin fesih aşamalarının doğru yapılması gibi önleyici avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Özellikle işçi tarafında davaların kısa sürede sonuçlanarak işçinin alacağına kavuşması enflasyon karşısında önem arz etmekte olup, yapılacak en ufak hata yıllara mal olmaktadır.

İş Hukuku Nedir?

Bireysel iş hukuku İş, işveren ve işçi haklarının korunması için sıklıkla tercih edilen uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması için iş hukuku tercih edilmektedir. İş ile alakalı konularda hakların korunması için hizmet veren avukata iş hukuku avukatı, bu alana ise iş hukuku adı verilmektedir. İş hukuku iş mahkemesi işçi ve işveren arasında var olan ilişkiyi incelemekte ve uyuşmazlıkları düzenlemek ile görevlidir. İş hukuku ile alakalı olan davalar iş hukuku mahkemeleri görevlidir. Bu davalarda süreçler toplu veya bireysel başvuru ile işlemektedir. Bireysel başvurularda bireysel iş hukuku kanunları geçerli olmaktadır. 

4857 Sayılı İş Kanunu Neleri Kapsamaktadır?

İş hukuku avukatı işveren ve işçi arasında var olan süreçlerin takibinin yapılmasını sağlarken, 4857 sayılı iş kanunu ve benzer maddelerde değerlendirme yaparak yasal yaptırımları ön görmektedir. İlgili kanun maddeleri değerlendirilen işveren ve işçi arasına var olan sorunların yasal yollardan çözülmesini sağlar. Bu anlaşmazlıklar genel olarak işten çıkartılma, toplu sözleşme, fazla mesai, tazminat ve iş akdi gibi konular olarak bilinmektedir. Sizlerde tüm bu sorunlarınız için iş hukuku avukatı İzmir ile birlikte çalışabilirsiniz. 

İş Hukuku Avukatı Hangi Davalara Bakar?

İş hukuku avukatı İzmir il sınırları içerisinde görülecek olan her türlü davalarda etkin bir şekilde görev yapmaktadır. Tüm bu bilgilerin yanı sıra iş hukuku avukatları deneyimleri gereği işveren ve işçi arasında bir köprü görevi görmektedir. İzmir avukat büromuz bir avukat olarak tüm davalara bakmakta ve iş davalarında çok daha derin bilgilere sahiptir. Bu sebepten ötürü İzmir iş ve sosyal güvenlik hukuku konusunda avukatlık büromuz en çok tavsiye edilen bürolar arasında yer almaktadır.

İş Mahkemesi Görevleri Nelerdir?

İş avukatları haksız yere işten çıkarılan ve ücreti ödenmeyen işçilerin haklarını savunmak için özel uzmanlık gerektiren bir alandır. İş kanununda öngörülen iş sözleşmeleri, emekçilerin haklarını koruma talepleri gibi pek çok konuyu anlamayanlar için kolay değil. İşçi avukatları bu hakları savunur ve doğru adımları attığınızdan emin olur.

İş Mahkemesi aynı zamanda bu prosedürü yasal olarak yürüten organdır. İş Mahkemesi, İş Kanunu’nda yer alan konuların kanuna göre incelendiği ve karara bağlandığı yer olup, işçi ve işveren haklarının güvence altına alınması ve mağduriyetlerin giderilmesi konularında en yetkili organdır. Davada çözüm bulmak ve hak kaybına uğramamak için mutlaka bir iş hukuku avukatından destek almalısınız.

İş Hukuku Avukatı ve Önemi

İş hukuku avukatı önemi düşünüldüğünde avukatlık büromuzun sektörde sahip olduğu önem oldukça büyüktür. İş hukuku avukatı İzmir hukuk türleri arasında vatandaşlarımız için önemli bir yere sahiptir. İnsanlar günlük yaşamlarını devam ettirebilmeleri için sürekli bir işe ihtiyaç duymaktadır. Tüm bu bilgilere ek olarak insanlar iş akitlerinin iş veren tarafından sona erdirildiği takdirde almaya hak kazandıkları tazminat gibi önemi yüksek davalarda da iş hukuku avukatına ihtiyaç duymaktadır. Bu sebepten ötürü iş hukuku ile alakalı yaşanabilecek anlaşmazlıkların tamamında Meriç hukuk bürosu ön plana çıkacaktır. İş ve sosyal güvenlik hukuku kapsamında tüm ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

İş Hukuku Nedir?

Bir organizasyonel yapı içerisinde birbirine bağımlı olarak veya başkalarının organizasyonlarına katılmak suretiyle yapılan iş sebebiyle ortaya çıkmış olan ilişkileri düzenleyen, anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulmasını sağlayan hukuk dalına iş hukuku adı verilmektedir. İş anlaşmalarına dayanarak çalışan işçilerle onları çalışan işverenlerin ilişkilerini de iş hukuku ilgilendirmektedir. İşçi sınıfı olarak belirlenmiş olan çalışan kişilerin iş veren ile arasında yaşanan her türlü anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların yasal süreçler iş hukuku kapsamında nitelendirilmektedir. 

İş hukuku kapsamında iş anlaşması ve türleri, iş anlaşmalarının kurulması, işçi ile iş veren arasında yer alan sözleşmelerinden doğan borçlar, iş akdinin askıya alınması, sona erdirilmesi, süreli ve haklı sebeple iş akdinin sona erdirilmesi, iş güvencesi, kıdem tazminatı, dinlenme ve çalışma süreleri, kadın işçi sayısının korunması, iş denetimi, kamusal yaptırımlar, iş sağlığı ve güvenli, işveren ve işçi sendikalarının kuruluşu, sendikalara üyelik, güvence, özgürlük ve toplu iş sözleşmeleri, hukuki sonuçları, lokavt ve grev hakları gibi işçinin sosyal güvenlik hakları incelenmektedir. 

İş kanunları, işçilere işverenlerin ekonomik nüfuzunu dengeleyen korumalar sağlar. Bu korumanın kapsamı, işçinin kişiliğinin, haysiyetinin, sağlığının ve beden bütünlüğünün yanı sıra maddi ve ekonomik unsurlarının korunmasını da kapsamaktadır. İş hukukunda işçinin korunması ilkesi önceliklidir. Ancak bu işçiyi koruma ilkesini mutlak anlamda anlamamak gerekir, “toplumsal alan” ile “ekonomik alan” arasında denge kuran bir anlayış vardır.

İş kanunlarında çok az emredici hüküm vardır. Ekonomik kriz, küreselleşme ve yarattığı yoğun rekabet ortamı, teknolojik gelişmeler, bilgisayar teknolojisinin iş dünyasına uygunluğu ve yeni iş imkanlarının yaratılması nedeniyle çalışma mevzuatındaki katı ve kısıtlayıcı hükümler olabildiğince yumuşatılmıştır.

Ticaret hukuku esnek bir hukuk dalıdır. Güncel değişikliklere ve yeniliklere ayak uyduracak şekilde tasarlandı

Toplu İş Hukuku Nedir?

Toplu iş hukuku, işçi ve işverenler arasındaki dernek ve sendikaların kurulmasından doğan ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Toplu İş Kanunu’nda işçi ve işveren sendikalarının oluşumu, sendikalara üyelik, sendikal güvenceler, hak ve özgürlükler, sendikaların faaliyetleri ele alınmaktadır. Bunun dışında; sendikalar ile işveren sendikaları (veya işverenler) arasındaki toplu iş sözleşmelerinin akdini ve hukuki sonuçlarını ve toplu iş sözleşmelerinin anlaşmazlıklara yol açtığı durumlarda başvurulacak barışçıl çözüm yollarını da incelemektedir. Taraflar arasındaki iş mücadelelerinin, grev ve lokavtların hukuki denetimi, barışçıl çözümden sonuç alınamadığı durumlarda toplu iş kanununda da yer alır.

Sizlerde iş hukuku ile alakalı tüm anlaşmazlıklarınızı İzmir iş hukuku avukatları ile kolay bir şekilde çözüme kavuşturabilirsiniz.