Islah kurumu, Türk Hukukunda Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen bir usul işlemidir. Tarafların yargılama sürecinde gerçekleştirdikleri usul işlemlerinin tamamen veya kısmen düzeltilmesine imkan sağlayan bir düzeltme işlemidir. Islah, Türk Usul Hukuku’nda iddia ve savunmayı genişletme ve değiştirme yasağına bir istisna teşkil eder. Bu nedenle, ıslah dilekçesi, tarafların iddia ve savunma ile ilgili hak kayıplarını önlemek için son derece önemlidir.

Islah İşlemi

Islah işlemi, tek taraflı irade beyanı ile gerçekleştirilir ve mahkeme ya da karşı tarafın onayına ihtiyaç duyulmaz. Lakin davanın karşı tarafının rızası olması durumunda yahut iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağını kapsamayan durumlarda ıslah işlemi yapmak gereksizdir. Benzer şekilde, dava dosyasındaki belgelerdeki açık yazım ve hesap hataları maddi hata içeriyorsa, nihai hüküm verilinceye kadar düzeltilmesi mümkündür. Bu durumda da ıslah kurumunun işletilmesi gereksiz olacaktır.

Tarafların tek taraflı irade beyanı ile ıslah yoluna başvurması, sadece bir defa mümkündür. Bu nedenle, iddia ve savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağına istisna teşkil eden haller dışında, ıslah yoluna başvurmak tarafın menfaatlerine zarar verebilir. Islah, tahkikatın sonuna kadar taraflarca yapılabilir. BAM (Bölge Adliye Mahkemesi) kaldırma kararı veya Yargıtay’ın bozma kararı sonrasında dosya ilk derece mahkemesine gönderilir. Bu aşamada ilk derece mahkemesi tahkikat işlemi yaparsa tahkikat işlemi sona erinceye kadar ıslah işlemi yapılabilir. Islah, sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. Islah işlemi duruşma sırasında yapılmazsa yahut duruşmaya karşı taraf teşrif etmezse bu işlem karşı tarafa tebliğ edilerek haberdar edilir.

Dava Tamamen Islah Edilebilir Mi?

Davanın tamamen veya kısmen ıslah edilmesi mümkündür. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 180. maddesi gereği, davasını tamamen ıslah dilekçesi veren taraf, bu bildirimden itibaren bir hafta içinde yeni bir dava dilekçesi vermek zorundadır. Bunun tam tersi durumunda, ıslah hakkı kullanılmış sayılmaktadır. Bununla beraber Islah hiç yapılmamış gibi davaya devam edilir. Bu nedenle, davacı ya da karşı dava açmak isteyen davalı, dava dilekçesini en baştan düzenleme yoluna gitmek zorunda kalır. Benzer şekilde, davanın kısmen ıslahı da mümkündür. Taraflar, kısmen ıslah yoluyla davaya yeni vakıa ve talepler ekleyebilirler.

Islahla Dava Konusu Değiştirilir Mi?

Islah dilekçesi işlemi, yargılama sürecinde tarafların yapmış oldukları usul işlemlerinin tamamen veya kısmen düzeltilmesine imkan tanır. Islah işlemi ile taraflar, dava dosyasına delil sunmuş olsalar bile yeni deliller sunamazlar. Ayrıca, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 240/2 maddesi gereği, ıslah işlemi ile 2. tanık listesi verilmesi mümkün olmakla birlikte, tanık listesi dışında bir kişinin tanık olarak dinletilmesi mümkün değildir. Ancak, taraflar ıslah işlemi ile dava konusunu ve cevap dilekçesini değiştirebilirler. Bu işlem için belirli şartlar ve prosedürler vardır ve bu şartlara uyulması gereklidir. Islah işlemi ile, dava konusu ve cevap dilekçesi, önceden belirlenmiş usul ve esaslara uygun şekilde değiştirilebilir.

Islah dilekçesi, yargılama sürecinde tarafların yapmış oldukları usul işlemlerinin tamamen veya kısmen düzeltilmesine yönelik bir talep içeren dilekçedir ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 182-189. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Dava konusu, deliller, iddia ve savunma ile ilgili hataların düzeltilmesi ıslah dilekçesi ile talep edilebilir.

Islah Dilekçesi Nedir ve Islah Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Islah dilekçesi, belirli usul ve esaslara uygun şekilde yazılmalıdır. İlk olarak, dilekçenin üst kısmında mahkeme adı, dosya numarası ve tarih bilgileri yer almalıdır. Dilekçenin yazımında, açık ve anlaşılır bir dil kullanılmalı, dil ve yazım kurallarına uyulmalıdır. Dilekçenin içeriği, ıslah talebinin gerekçesi, hangi usul işleminin düzeltileceği, düzeltme talebinin detayları, varsa delillerin açıklanması gibi unsurları içermelidir.

Islah dilekçesi, tarafların avukatları tarafından yazılabileceği gibi, tarafların kendileri tarafından da yazılabilir. Ancak, dilekçenin usul ve esaslara uygun şekilde yazılabilmesi için hukuk bilgisine sahip olmak gereklidir. Bu nedenle, tarafların avukatlarına danışarak ıslah dilekçesi hazırlamaları daha doğru bir yaklaşım olacaktır.  Aradığınız avukat İzmir ve çevre illeri kapsayan büromuzda yetkin ekibimizde mevcuttur. Hukuki destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Islah dilekçesi mahkemeye sunulmadan önce, tarafların imzası ve avukatının imzası ile birlikte iki nüsha olarak hazırlanmalıdır. Dilekçenin bir nüshası mahkemeye sunulurken, diğer nüsha da karşı tarafa tebliğ edilir.

Bu konuda desteğe ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz.